Ποδοσφαιρο

Η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας (13/6)

Η Ομάδα μας εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ενημερώνει για τη Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 13 Ιουνίου στις 18:00 στο Pavilion.

Αναλυτικά:

«Αγαπητέ Μέτοχε,

Με την παρούσα ειδοποιήστε και καλείστε να παρευρεθείτε στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία έχει οριστεί για την Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024 και ώρα 18:00 στο Pavilion Hall στη Λευκωσία με την ακόλουθη Ημερήσια Διάταξη:

  1. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
  2. Έγκριση των ελεγμένων Οικονομικών Καταστάσεων για τo έτος που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2023 (Σημείωση 1)
  3. Έκθεση των Ελεγκτών της Εταιρείας
  4. Διορισμός Ελεγκτών
  5. Εκλογή Διοικητικών Συμβούλων (Σημείωση 2)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

(1) Όσοι από τους μετόχους επιθυμούν να λάβουν αντίγραφο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2023, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσουν με τα γραφεία της Εταιρείας στην οδό Κωνσταντινουπόλεως 26, 2333, Λευκωσία ή στο τηλέφωνο +357 22340200.

(2) Υποψηφιότητα για τη θέση Διοικητικού Συμβούλου μπορεί να υποβάλει οποιοδήποτε μέλος της Εταιρείας. Για να ισχύει η υποψηφιότητα, ο υποψήφιος θα πρέπει να προταθεί από 1 μέλος της Εταιρείας. Αποτελεί προϋπόθεση για την εκλογή κάποιου προσώπου ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η κατοχή μιας τουλάχιστον πλήρως πληρωμένης μετοχής της Εταιρείας. Τα ενδιαφερόμενα μέλη, μπορούν να παραλάβουν το έντυπο υποβολής υποψηφιότητας από τα γραφεία της Εταιρείας στην οδό Κωνσταντινουπόλεως 26, 2333, Λευκωσία. Το έντυπο θα πρέπει να αποσταλεί δεόντως συμπληρωμένο στα γραφεία της Εταιρείας μέχρι 10/06/2024 και ώρα 18:00 (όχι αργότερα από 72 ώρες πριν το χρόνο που καθορίζεται για τη συγκρότηση της συνέλευσης).

(3) Κάθε μέτοχος που δικαιούται να παρευρεθεί και να ψηφίσει, σε περίπτωση κωλύματος, δικαιούται να διορίσει έναν αντιπρόσωπο για να παρευρεθεί και να ψηφίσει στη θέση του. Οι αντιπρόσωποι δεν απαιτείται να είναι μέτοχοι της Εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή παρακαλούμε όπως υποβάλετε το επισυναπτόμενο Πληρεξούσιο Έγγραφο όχι αργότερα από 48 ώρες πριν το χρόνο που καθορίζεται για τη συγκρότηση της συνέλευσης.

(4) Πληρεξούσια έγγραφα και έντυπα υποψηφιότητας μπορούν να κατατίθενται στα γραφεία της Εταιρείας, καθώς επίσης και δια αποστολής με τηλεομοιότυπο (φαξ) στον αριθμό +357 22335865 ή με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

(5) Τα χρονοδιαγράμματα κατάθεσης των εγγράφων υποβολής υποψηφιότητας και πληρεξούσιων εγγράφων θα τηρηθούν αυστηρά όπως αναφέρονται πιο πάνω».

Previous post

Πετρίδης: «Κάναμε τριπλή υπέρβαση για Κβίλι, συμφώνησε, όμως άλλαξε στάση»

Next post

Εγκαίνια με Εφραίμ και Κρέσπο